officiele-aanbevelingen

2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 -
de federale Ombudsman beveelt aan om een ontvangstbewijs af te geven bij elke aanvraag tot machtiging van verblijf
in afwachting van de effectieve inwerkingtreding van artikel 4, derde lid, van het Charter voor een klantvriendelijke overheid, beveelt de Federale ombudsman aan de dienst Vreemdelingenzaken aan om, op vraag van de gebruikers, de termijn aan te duiden waarbinnen een beslissing omtrent een aanvraag tot machtiging van verblijf kan verwacht worden
de federale Ombudsman beveelt aan om de aanvragen tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging te behandelen binnen de redelijke termijn, zoals voorzien in artikel 4 van het Charter voor een klantvriendelijke overheid, met name 4 maanden tot 8 maanden en, in voorkomend geval, te verlengen met de termijn die de betrokkene of een andere overheid nodig had om de door de dienst Vreemdelingenzaken gevraagde informatie, die nodig is om een beslissing te nemen, te verschaffen
om zijn informatieplicht in alle lopende dossiers te kunnen nakomen, beveelt de federale Ombudsman aan dat de dienst Vreemdelingenzaken een plan met deadlines aanneemt voor het inhalen van de achterstand van het Bureau Artikel 9, lid 3 - humanitair
de federale Ombudsman beveelt aan om alle nodige maatregelen te treffen om te garanderen dat de dienst Vreemdelingenzaken een beslissing neemt over de vraag tot verlenging of vernieuwing van een tijdelijke verblijfstitel voor het verstrijken van de vervaldatum
de federale Ombudsman beveelt aan dat de dienst Vreemdelingenzaken, vooraleer een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen, de hangende aanvraag om machtiging tot verblijf behandelt
de federale Ombudsman beveelt aan om een tijdelijke verblijfstitel af te geven aan de staatlozen, die wachten op een beslissing over hun aanvraag om machtiging tot verblijf
de federale Ombudsman beveelt aan om de beslissing van de FOD Binnenlandse Zaken, waarin een geschil beslecht wordt omtrent moeilijkheden en/of betwistingen betreffende de bepaling van de hoofdverblijfplaats, te laten terugwerken tot op de datum van de aanvraag tot inschrijving in het bevolkingsregister of tot een datum zo dicht mogelijk bij de datum van de effectieve betrekking van de woning
de federale Ombudsman beveelt aan om tijdens de overgangsfase van de gewone identiteitskaarten naar de elektronische identiteitskaarten, zolang er geen uitdrukkelijke juridische basis is, geen identiteitskaarten die nog geldig zijn te annuleren om de enkele reden dat de titularis geen gevolg heeft gegeven aan de oproep om de identiteitskaart voor het verstrijken van de geldigheidsduur te laten vervangen
om de gelijke behandeling van alle rechthebbenden te waarborgen en om te vermijden dat zij in bepaalde gevallen bijkomende stappen moeten zetten, beveelt de Federale ombudsman aan om ambtshalve en dus zonder dat hierom uitdrukkelijk moet worden gevraagd, verwijlintresten te storten wanneer een rechterlijke uitspraak de beslissing over het recht op tegemoetkomingen aan personen met een handicap hervormt
gesterkt door de rechtspraak en de recente wetswijziging richtten wij de officiële aanbeveling aan de FOD Financiën om het gewijzigde standpunt inzake artikel 169 WIB92 kenbaar te maken aan alle lokale belastingdiensten. Op die manier wordt de gelijke behandeling van alle belastingplichtigen gewaarborgd en wordt de heersende rechtsonzekerheid weggenomen. Wanneer een belastingplichtige geen enkel voordeel haalt uit een schuldsaldoverzekering, kan hij ook niet belast worden op het fictieve inkomen van het uitgekeerde kapitaal
de federale Ombudsman beveelt de RSZ aan, in verband met de toepassing van de specifieke sanctie voor de CO2-bijdrage, om bij analogie de algemene regeling aangaande de vrijstelling of vermindering van de burgerlijke sancties toe te passen en, in het bijzonder, de artikelen 54ter en 55 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 voor de (mandatarissen van) werkgevers die argumenten inroepen die een laattijdige aangifte (of betaling) van de CO2-bijdrage rechtvaardigen of uitleggen
de federale Ombudsman beveelt aan om artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde toe te passen op nieuwe beslissingen (in de zin van artikel 17) inzake kinderbijslag die dateren van voor 1 oktober 2006 en die tot gevolg hebben dat het recht op de prestatie kleiner was dan het aanvankelijk toegekende recht
De federale Ombudsman beveelt aan om, in afwachting van een eventuele aanpassing van artikel 20, §1, van het koninklijk besluit van 8 maart 2001, de kandidaten die waren inge-schreven voor een taalproef, niet uit te sluiten van deelname aan latere taalproeven gedurende een termijn van een jaar, wanneer zij Selor voorafgaand verwittigden van hun afwezigheid op de taalproef zonder enige bijkomende motivering achteraf.Bijkomend beveelt de federale Ombudsman aan om de uitsluiting van deelname aan taalproeven gedurende een jaar ongedaan te maken die werd opgelegd aan kandidaten die Selor vooraf-gaand hadden verwittigd van hun niet-deelname maar hun afwezigheid achteraf niet hadden gemotiveerd.
Aan de gemeentebesturen de nodige instructies te geven voor de verlenging - automatisch en conform de rondzendbrief van 21 juni 2007 - van de attesten van immatriculatie van de hongerstakers in de Koningstraat en in Vorst, in afwachting van een gemotiveerde beslissing van de DVZ over hun aanvragen om machtiging tot verblijf om medische redenen.
Erover te waken dat de aanvragen om machtiging tot verblijf van vreemdelingen, in het algemeen en ongeacht de omstandigheden, behandeld worden met eerbiediging van de legaliteit.
De rechtsonzekerheid te reduceren door de richtlijnen die gevolgd worden door de DVZ bij de behandeling van de regularisatieaanvragen om humanitaire redenen te verduidelijken, bij voorkeur door middel van een openbaar gemaakte rondzendbrief die regelmatig aangepast wordt van zodra er nieuwe toepassingsmodaliteiten zouden zijn uitgewerkt of de administratieve praktijk zou zijn gewijzigd.Deze aanbeveling ligt in het verlengde van de algemene aanbeveling AA 01/01, die een grotere transparantie en een grotere rechtszekerheid beoogde in de toepassing van de wet van 15 december 1980 door de DVZ
De federale Ombudsman beveelt aan om de bezwaarschriften tegen de vaststelling van het kadastraal inkomen te behandelen binnen de redelijke termijn voorzien in artikel 4 van het Charter voor een klantvriendelijke overheid, met name 4 maanden tot 8 maanden en, in voorkomend geval, te verlengen met de termijn die de betrokkene nodig had om de door de diensten van het Kadaster gevraagde informatie te verschaffen, die nodig is om een beslissing te nemen.
Opdat de FOD Financiën in alle lopende dossiers zijn informatieplicht zou kunnen nakomen en de gelijke behandeling van de belastingplichtigen zou kunnen verzekeren, beveelt de federale Ombudsman aan om voor de Kadasterdirecties waar de situatie zorgwekkend is, een plan met deadlines in te voeren voor het inhalen van de achterstand bij de behandeling van de bezwaarschriften over de vaststelling van het kadastraal inkomen.
De federale Ombudsman beveelt aan om de aanvragen om vermindering van de onroerende voorheffing te onderzoeken binnen de redelijke termijn voorzien in artikel 4 van het Charter voor een klantvriendelijke overheid, met name 4 maanden tot 8 maanden, in voorkomend geval te verlengen met de termijn die de betrokkene nodig had om de door de diensten van de Onroerende Voorheffing gevraagde informatie te verschaffen, die nodig is om een beslissing te nemen.
De federale Ombudsman beveelt aan dat de FOD Financiën voor de Gewestelijke Directies der Directe Belastingen waar de situatie zorgwekkend is, een plan zou uitwerken met deadlines voor het inhalen van de achterstand bij de behandeling van de bezwaarschriften over de vermindering van de onroerende voorheffing.
De federale Ombudsman beveelt de dienst Vreemdelingenzaken aan om, bij de behandeling van een aanvraag om machtiging tot verblijf gegrond op artikel 9bis of op grond van het oude artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980, ingediend door een vreemde ouder van een Belgisch kind het onderzoek van de uitzonderlijke omstandigheden vereist door deze artikelen, te beperken tot het bestaan van een band tussen de vreemde ouder en zijn Belgisch kind en af te zien van het eisen van een bewijs van het bestaan van affectieve en/of financiële/materiële banden tussen het Belgisch kind van de aanvrager van regularisatie en de Belgische ouder van dit kind stop te zetten.
De Federale ombudsman beveelt Fedasil aan onmiddellijk een einde te maken aan zijn huidige praktijk die erin bestaat opvang te weigeren aan minderjarigen in staat van behoefte die illegaal met hun ouders op het grondgebied verblijven.
De Belgische Staat moet alle begunstigden van de opvangwet, zonder discriminatie, te allen tijde en in alle omstandigheden een opvang verzekeren die in overeenstemming is met de grondrechten en de menselijke waardigheid. Aangezien het opvangnetwerk momenteel verzadigd is, moeten onmiddellijk de nodige maatregelen genomen worden - voldoende mensen en materiële middelen vrijmaken of een adequate wettelijke voorziening treffen - opdat Fedasil te allen tijde zijn opdracht tot opvang correct zou kunnen uitvoeren voor alle begunstigden van de opvangwet. In afwachting dat deze maatregelen het verwachte effect sorteren, kan de Staat zich niet verschuilen achter de verzadiging van het opvangnetwerk om bepaalde begunstigden de opvang te ontzeggen. De Staat moet er voor instaan dat, wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden,  het wettelijk afwijkend mechanisme dat voor asielaanvragers  voorzien is in de opvangwet ten volle effect sorteert, en dit om te garanderen dat elke begunstigde van de opvang de bijstand krijgt die nodig is om in zijn fundamentele behoeften te kunnen voorzien.
De federale Staat moet aan alle personen die recht hebben op materiële opvang onmiddellijk een huisvesting aanbieden die toelaat om in hun fundamentele behoeften te voorzien. De vereisten van de wet, de fundamentele rechten en het behoorlijk bestuur, verplichten de federale overheden ertoe doeltreffend samen te werken om dat doel te bereiken.
De federale Ombudsman beveelt aan om geen kiezers die op de Belgische kiezerslijst staan van deze kiezerslijst te doen schrappen, enkel en alleen omdat zij ook op een kiezerslijst van een lidstaat van de EU voorkomen, mogelijkheid die niet voorzien is door de Belgische kieswetgeving.
De federale Ombudsman beveelt aan om de celafdeling in de Strafinrichting te Merksplas buiten gebruik te stellen omdat deze ongeschikt is om er gedetineerden in onder te brengen.
De federale Ombudsman beveelt de FOD Financiën aan om de volgende maatregelen te nemen in verband met de belastingteruggaven die niet volgens de standaardprocedure verlopen (speciale gevallen) :-  de belastingteruggave versnellen door een efficiënte coördinatie tussen de betrokken diensten;-  de belastingplichtige beter informeren over de evolutie van zijn dossier, in elke fase van de procedure en in het bijzonder over de betalingsdatum;-  hiervoor een contactpersoon aanduiden;-  op korte termijn de gevolgde procedure voor deze belastingteruggaven kritisch doorlichten.
De belastingadministratie moet de feitelijk gescheiden belastingplichtigen die apart een belastingaangifte indienen, uitnodigen om de bewijzen van het tijdstip van hun feitelijke scheiding aan de administratie voor te leggen, vooraleer de aparte aangiftes worden samengevoegd tot één gezamenlijke aanslag.
De federale Ombudsman beveelt aan de onontvankelijkheidsbeslissing van 28 januari 2009 omtrent de aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend op 18 maart 2008 door mevrouw X in te trekken en deze aanvraag ten gronde te behandelen.
De federale Ombudsman beveelt de penitentiaire administratie aan om:- te waken over te naleving van de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen (AR) die de maatregelen over de inmenging in de rechten van de gedetineerden omkaderen, zolang de bepalingen van de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005 (Basiswet) die deze bepalingen van het AR dienen te vervangen, nog niet in werking zijn getreden;- de algemene beginselen van de Basiswet, die al van kracht zijn, en de hogere normen die de administratie dient na te leven, te integreren in de toepassing van het AR.
Het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wijzigen zodat een specifiek model voor een beslissing inzake de verwijdering van burgers van de Unie wordt uitgewerkt en vermeden wordt dat, per vergissing, aan een burger van de Unie niet alleen het bevel gegeven wordt om het Belgisch grondgebied te verlaten maar ook het grondgebied van de andere Schengenlanden.
De federale Ombudsman beveelt de FOD Volksgezondheid aan om: 1. aan de beoefenaar van een niet-sectoraal gezondheidszorgberoep, die met toepassing van de Europese richtlijn 2005/36/EG de erkenning vraagt van zijn beroepskwalificatie verkregen in een ander land van de Europese Unie en die wezenlijk verschilt van de in België voor de toelating tot of de uitoefening van het gereglementeerde gezondheidszorgberoep vereiste opleiding, de mogelijkheid te bieden om aan te tonen dat hij de ontbrekende kennis en vaardigheid heeft verworven, door middel van een proeve van beroepsbekwaamheid of stage (‘compenserende maatregelen’) en zijn erkenningsaanvraag niet langer zonder meer te weigeren maar te laten afhangen van het voldoen aan de voorgestelde compenserende maatregelen;2. binnen de reglementair vastgestelde termijn (hetzij drie, hetzij vier maanden) te beslissen over de aanvragen tot erkenning van de in een andere Europese lidstaat behaalde beroepskwalificatie tot uitoefening van een gereglementeerd gezondheidszorgberoep.
De federale Ombudsman beveelt Selor aan om:1. zoals reglementair voorzien in het statuut van het rijkspersoneel, in het bericht waarmee het de vergelijkende selecties bekendmaakt in het Belgisch Staatsblad, desgevallend zowel de duur als de omvang van de reserve van de geslaagden te vermelden en erover te waken dat alle aankondigingen van een selectie op de website van Selor gelijkluidend zijn met het bericht dat verscheen in het Belgisch Staatsblad;2. de duur en de omvang van de reserve nadien niet meer te wijzigen;3. de nodige maatregelen te treffen om alle geslaagde deelnemers (deze die een resultaat van 12 op 20 of meer behaalden) aan de selectie ANG09863 / AFG09863 op te nemen in de reserve van de geslaagden die twee jaar geldig blijft.
De federale Ombudsman beveelt de Directie-generaal Personen met een handicap aan om:- personen met een handicap beter te informeren over de gevolgen van een ambtshalve medische herziening (de nieuwe tegemoetkoming wordt slechts toegekend voor de toekomst ook al werd de verergering van de medische toestand retroactief vastgesteld);- de behandeling van dit soort dossiers te optimaliseren om te vermijden dat de persoon met een handicap tegemoetkomingen misloopt.
De federale Ombudsman beveelt de FOD Justitie aan om :1. voor de toepassing van artikel 3, 3°, van het koninklijk besluit van 25 oktober 2005 geen extra voorwaarden op te leggen en zodoende de prestaties die de aalmoezeniers in het kader van hun deeltijdse tewerkstelling hebben geleverd, minstens pro rata (naar verhouding tot een voltijdse tewerkstelling) in aanmerking te nemen bij de berekening van de anciënniteit met het oog op de vaststelling van hun basisjaarwedde wanneer ze, aansluitend op hun deeltijdse tewerkstelling, voltijds worden aangesteld;2. de personeelsdossiers van de voltijdse aalmoezeniers die eerder deeltijdse prestaties leverden, te herzien.
De federale Ombudsman beveelt de FOD Mobiliteit en Vervoer aan om de volgende maatregelen te nemen in verband met de onterechte aanpassing van goedkeuringsdocumenten voor voertuigen die uitgerust zijn met een LPG-installatie en die beschikken over een individuele goedkeuring :- alle onterecht aangepaste goedkeuringsdocumenten terugroepen;- toelichting verschaffen bij de vergissing;- de goedkeuringsdocumenten kosteloos aanpassen naar de oorspronkelijke waarden;- de retributie van 160,00 euro terugbetalen aan de burger.
De afgifte van een visum met het oog op huwelijk niet doen afhangen van de betaling van de kosten van een vroegere gedwongen verwijdering.
De federale Ombudsman beveelt de dienst Vreemdelingenzaken aan om zijn beslissing van 14 februari 2011 in te trekken, waarbij de regularisatieaanvraag ingediend door de heer Mutombo onontvankelijk werd verklaard. (de namen zijn fictief)
De federale Ombudsman beveelt Medex aan om geen terugwerkende kracht te verlenen aan een medische beslissing die een einde maakt aan de erkenning van een ziekte als ernstig en langdurig.
De federale Ombudsman beveelt aan om zonder uitstel Belgische paspoorten af te geven aan de kinderen Saïdou en Emmanuel. (de namen zijn fictief)
De federale Ombudsman beveelt aan om zonder uitstel Belgische paspoorten af te geven aan de kinderen Mark en James. (de namen zijn fictief)
De federale Ombudsman beveelt het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen aan om zijn interne onderrichting 'Uithalingen onder begeleiding - humanitaire redenen' te wijzigen om : - het geval van de ziekenhuisopname van een kind dat bij zijn gedetineerde ouder verblijft, toe te voegen aan de lijst van situaties die automatisch een humanitaire uithaling rechtvaardigen; - te voorzien dat de aanvragen op grond van redenen die niet opgenomen zijn in deze lijst geval per geval onderzocht worden; - te waarborgen dat de beslissing tijdig ter kennis wordt gebracht aan de gedetineerde rekening houdende met de omstandigheden van het concrete geval.
De federale Ombudsman beveelt de FOD Justitie aan om, in samenspraak met de opdrachtgevers van de gerechtsdeskundigen in strafzaken, onmiddellijk een systeem van efficiënte coördinatie uit te werken zodat de tijdige behandeling en betaling van de staten van kosten en erelonen van de gerechtsdeskundigen verzekerd is in afwachting van de uitwerking van een gemeenschappelijk informaticasysteem.
De federale Ombudsman beveelt de DG Personen met een handicap aan om verwijlintresten te betalen voor alle bedragen die verschuldigd zijn voor de maanden die het verstrijken van de wettelijke termijn van zes maanden voor de behandeling van de aanvragen om tegemoetkomingen voorafgaan en bij het verstrijken van die termijn niet betaald zijn.
De federale Ombudsman beveelt het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen aan om bijzondere onderrichtingen op te stellen betreffende het onthaal van kinderen die bij hun gedetineerde ouder verblijven, zowel wat de infrastructuurvereisten betreft waaraan de inrichting moet voldoen, als wat de levensomstandigheden van het kind in de strafinrichting betreft.
De federale Ombudsman beveelt de Algemene administratie van de Inning en de Invordering bij de FOD Financiën aan : 1) om de wettelijke toepassingsvoorwaarden ter uitvoering van de procedure voorzien in de artikelen 395 en 396 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de onroerende voorheffing te innen, strikt na te leven; 2) als zij de procedure voorzien in artikel 396 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 toepast op de nieuwe eigenaar, dit te doen binnen een redelijke termijn.
Om het recht op onderwijs te garanderen voor de minderjarigen die in het open terugkeer centrum Holsbeek verblijven, dient de DVZ ofwel samen te werken met scholen in de buurt ofwel aangepaste lessen te organiseren in het centrum zelf. 
Het is aangewezen om in het open terugkeer centrum Holsbeek te zorgen voor voldoende speel- en ontspanningsruimte voor de kinderen, vooral in het vooruitzicht van de winterperiode.
1. Een einde maken aan het systematisch weigeren om materiële hulp toe te kennen aan de Europese illegale families wegens hun Europese nationaliteit;2. In het kader van de toepassing van artikel 60 van de Opvangwet en het koninklijk besluit van 24 juni 2004 als illegaal verblijvend beschouwen:a) de Europese families aan wie een bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend in het kader van een asielaanvraag;b) De Europese families die bij hun gemeentebestuur een verblijfsrecht van meer dan drie maanden hebben aangevraagd en niet binnen de wettelijke termijn van drie maanden hebben kunnen aantonen te beantwoorden aan de vereiste voorwaarden, en dit zelfs wanneer hen geen bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend;c) de Europese families die geen enkele stap ondernamen om een verblijf van meer dan drie maanden te kunnen krijgen wanneer ze meer dan drie maanden op het grondgebied verblijven en de duur van hun aanwezigheid gestaafd wordt door een officieel bewijs. Voor de families waarvan de asielaanvraag niet in overweging werd genomen en die geen bevel om het grondgebied te verlaten hebben gekregen is deze asielaanvraag een bewijs van hun aanwezigheid op het grondgebied. De families die over geen enkel officieel bewijs van hun aanwezigheid op het grondgebied beschikken, worden als illegaal beschouwd drie maanden na hun aanvraag om materiële hulp bij het bevoegde OCMW.
1. De nodige maatregelen treffen om de moratoire interesten ambtshalve uit te betalen bij laattijdige storting van een teruggave in alle gevallen die beantwoorden aan de voorwaarden van de artikels 418 en 419 van het WIB;2. In afwachting van de implementatie van deze maatregelen, de betrokken belastingplichtigen spontaan informeren over de stappen die zij dienen te zetten om de moratoriumintresten waar zij recht op hebben te verkrijgen, in het bijzonder door deze informatie te vermelden in alle briefwisseling die hen wordt gestuurd in het kader van de verwerking van hun belastingteruggave als “speciaal geval”.
Het Rijksregister aanpassen zodat alle huisnummers, ook deze waarin een letter voorkomt, in het Rijksregister kunnen opgenomen worden in het veld van de huisnummers, zodat brieven, geadresseerd op basis van de gegevens van het Rijksregister, aan het juiste adres worden verstuurd.
Unieburgers oproepen om hun identiteitskaart te laten hernieuwen.
1. Ervoor zorgen dat het systeem van codering en opzoeking waterdicht wordt gemaakt zodat volledige rechtszekerheid kan worden geboden;2. In afwachting van het realiseren van dit objectief, de retributie niet meer vragen voor het opzoeken en, in geval geen huurcontract werd teruggevonden, voor het afleveren van een attest;3. Versneld werk maken van het inhalen van de achterstand bij het invoeren van de huurcontracten in de database van de administratie.
Het verschilbedrag dat teveel werd betaald doordat de burgers onterecht een retributie van 30 euro werd aangerekend voor hun aanvraag tot levering van een nummerplaat of duplicaat ingediend vóór 1 januari 2012, terugbetalen.
De akten van vaderschap, opgemaakt op 30 juli 2010 door de Kameroense autoriteiten, voor de kinderen Erwin en Kynan Mbendé erkennen en hen zonder verwijl een Belgisch paspoort toe te kennen.
Adequate maatregelen nemen zodat de beslissingen over de penitentiaire verloven genomen worden binnen de wettelijke termijnen en de verzoeken om uitgaansvergunning te zijner tijd genomen worden rekening houdende met het doel van de aanvraag.
De toekenning of verlenging van de proefrittenplaat voor alle aanvragen voor het jaar 2014 en later, op basis van de voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 die van kracht zijn op het moment van de indiening van de aanvraag.
Een vervallen paspoort of identiteitskaart als bewijs van identiteit en nationaliteit aanvaarden voor de indiening van een aanvraag op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, en geen voorwaarde aan de wet toevoegen door systematisch te eisen dat de aanvrager zijn actuele nationaliteit aantoont door een niet vervallen document.
Het behoud van de familiebanden tussen Belgen of vreemdelingen die in België verblijven en hun familieleden beter verzoenen met de strijd tegen illegale immigratie.
De echtscheiding te erkennen die in 1998 is tot stand gekomen tussen de heer Verlinden en mevrouw Talbot.
De telefoontarieven voor de gedetineerden in de gevangenis tot het niveau terugbrengen van een tarief dat buiten de gevangenis als marktconform kan worden beschouwd. Bij afwijking moet er transparantie zijn over de elementen die daartoe aanleiding geven en over de verrekening van deze elementen.
Ervoor zorgen dat iedere eindafnemer die behoort tot een rechtgevende categorie het sociaal tarief geniet conform de wet, namelijk vanaf de ingangsdatum van de beslissing die de eindafnemer maakt tot een ‘residentieel beschermde klant met een laag inkomen of die zich in een kwetsbare situatie bevindt’ en niet slechts vanaf de eerste dag van het trimester van de datum van die beslissing.
Onmiddellijk een einde stellen aan de opsluiting in gewone gevangeniskwartieren van geïnterneerden of personen ter observatie gesteld door de onderzoeksgerechten en de vereiste maatregelen te nemen om hun opvang in een aangepaste instelling te verzekeren.
Een selectiereglement niet aan te passen in de loop van de procedure als de mogelijkheid en de voorwaarden voor de aanpassing niet uitdrukkelijk in het selectiereglement zijn opgenomen en het nooit aan te passen op een ogenblik waarop de identiteit gekend is van de kandidaten die door de aanpassing worden bevoordeeld. 
In afwachting van een globale oplossing voor de problematiek, aan de energieleveranciers de opdracht geven het sociaal tarief voor gas en elektriciteit toe te passen vanaf de op de papieren attesten - door de Directie-generaal Personen met een handicap geleverd - vermelde ingangsdatum van de beslissing op basis waarvan de betrokkene een “residentieel beschermde klant” wordt.
In afwachting van de aanpassing van de automatische toepassing van het sociaal tarief, aan de eindafnemers de mogelijkheid bieden om de leverancier de retroactieve toepassing van het sociaal tarief te vragen op basis van uitgereikte papieren attesten.
De beslissingen tot beperking van de materiële hulp tot de medische begeleiding individueel motiveren:- rekening houdend met de specifieke situatie van de betrokkene meer bepaald wanneer het gaat om kwetsbare personen in de zin van artikel 21 van de nieuwe opvangrichtlijn 2013/33/EU en - vertrekkend vanuit het idee dat deze beperking enkel gerechtvaardigd is wanneer zij tot doel heeft om onrechtmatige aanvragen te voorkomen die enkel worden ingediend met de bedoeling het verblijf in een opvangcentrum te verlengen.
Een einde maken aan de weigering tot in overwegingname van aanvragen gezinshereniging ingediend op het grondgebied door een familielid van een Belg, omdat deze voordien een inreisverbod had gekregen dat niet is opgeschort of opgeheven.
De federale Ombudsman beveelt aan om de procedure van de bewaarneming van voorwerpen van gedetineerden aan te passen.
De federale Ombudsman beveelt aan om het mogelijk te maken dat Belgen in het buitenland zich kunnen laten schrappen uit de consulaire bevolkingsregisters als ze niet meer op het aangeduide adres verblijven.
De federale Ombudsman beveelt een vervanging aan van de nummerplaten voor elektrische fietsen die tot oktober 2016 werden afgeleverd in afmetingen voor moto's, terwijl hun formaat duidelijk onaangepast was. 
Ondernemingen zijn verplicht om hun activiteiten te registreren bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen via zogenaamde “Nacebel-codes”. De federale Ombudsman beveelt aan om de relevantie en de effectiviteit van de sanctie bij een verkeerde Nacebel-code te evalueren.
De federale Ombudsman beveelt de FOD Buitenlandse Zaken aan om de bewijskracht eerbiedigenvan de geboorteakte van een klagster, opgesteld door de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand – met inbegrip van de kantmelding – en er alle gevolgen aan verbinden, waaronder de afgifte van een Belgisch paspoort dat de familienaam vermeld in de geboorteakte herneemt.
De federale Ombudsman beveelt de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken aan om het gebruik van bottesten in het kader van visumaanvragen gezinshereniging op te schorten in afwachting van een grondige analyse van deze testen.
De federale Ombudsman beveelt de Dienst Vreemdelingenzaken van FOD Binnenlandse Zaken aan de visumaanvraag gezinshereniging in zijn geheel te onderzoeken en in zijn beslissing alle redenen te vermelden waarom hij oordeelt dat de aanvraag volgens de voorgelegde stukken, niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet.
De federale Ombudsman beveelt de FOD Financiën aan om de betalingsberichten en herinneringen aan te passen zodat ondubbelzinnig wordt gecommuniceerd dat de begunstigde er slechts toe gehouden is de door de Schatkist voorgeschoten bedragen terug te betalen die onder het toepassingsgebied van artikel 693 Gerechtelijk Wetboek vallen indien zich in zijn vermogen, bestaansmiddelen of lasten een wijziging heeft voorgedaan waardoor hij in staat is te betalen; en bij de aanwending van een teruggave in toepassing van artikel 334 van de Programmawet van 27 december 2004 er zich van te vergewissen dat de begunstigde van de rechtsbijstand tot een beter vermogen is (terug)gekomen.
De federale Ombudsman beveelt de FOD Mobiliteit en Vervoer aan om zowel het brede publiek als de professionelen langs diverse kanalen op een duidelijk zichtbare en transparante manier actief te informeren over de werkelijke behandelingstermijnen van inschrijvingsaanvragen volgens hun wijze van indiening (WebDIV, aan de loketten, per post) en er op toe te zien dat deze informatie permanent geactualiseerd wordt; en de nodige maatregelen te treffen om de afhandelingstermijn van inschrijvingsaanvragen steeds binnen zeven kalenderdagen te waarborgen, ook tijdens de vakantieperioden.
In zijn onderzoeksverslag richt de federale Ombudsman 20 aanbevelingen aan de FOD Financiën om de fiscale schulden van burgers rechtvaardiger in te vorderen. 
In deze aanbeveling vroeg de federale Ombudsman aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) om maatregelen te nemen naar aanleiding van foutieve informatie die hij had verstrekt. Door deze verkeerde informatie was de betrokkene rechten verloren. Deze aanbeveling heeft uitsluitend betrekking op een louter individuele situatie en daarom publiceert de federale Ombudsman ze niet.
In deze aanbeveling vroeg de federale Ombudsman aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) om maatregelen te nemen naar aanleiding van foutieve informatie die hij had verstrekt. Door deze verkeerde informatie was de betrokkene rechten verloren. Deze aanbeveling heeft uitsluitend betrekking op een louter individuele situatie en daarom publiceert de federale Ombudsman ze niet.
De federale Ombudsman beveelt de FOD Justitie aan om de geldsommen die te veel en onverschuldigd zijn gestort op de rekening van de website “verkeersboetes” binnen 20 dagen terug te betalen.
De federale Ombudsman beveelt de FOD Justitie aan om de toegankelijkheid te verbeteren van de helpdesk bevoegd voor de website www.verkeersboetes.be, er voor te zorgen dat de helpdesk gratis telefonisch bereikbaar en ook schriftelijk per post en per e-mail toegankelijk wordt om vragen en klachten te beantwoorden over administratieve problemen bij betaling en betwisting van een verkeersboete, aan de helpdesk de nodige bevoegdheden toe te kennen om deze klachten doeltreffend te behandelen en, als de klacht gegrond is, de administratieve problemen op te lossen.
In zijn onderzoeksverslag "Naaktfouilleringen" richt de federale Ombudsman 33 aanbevelingen aan het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen om een beter evenwicht te verzekeren tussen de veiligheid in de gevangenissen en de waardigheid van gedetineerden.
De federale Ombudsman beveelt de Dienst Vreemdelingenzaken aan om administratieve bijdragen terug te betalen als ze die heeft ontvangen om in Kameroen ingediende visumaanvragen met het oog op studies te behandelen maar geen beslissing kon nemen voor de uiterste inschrijvingsdatum van de opleiding die de student wilde starten. 
De federale Ombudsman beveelt de Dienst Vreemdelingenzaken aan om een grondige doorlichting te maken van het proces voor de behandeling van in Yaoundé ingediende visumaanvragen om studieredenen.
De federale Ombudsman beveelt aan om de nodige maatregelen te nemen om te vermijden dat persoonsgegevens van verzoekers van wie het verzoek om internationale bescherming in behandeling is of aan wie ondertussen een status werd verleend, worden overgemaakt aan hun land van herkomst in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau voor belastingdoeleinden (Common Reporting Standard). 
In zijn onderzoeksverslag "Het voorstel van vereenvoudigde aangifte : is de Fod Financiën voldoende duidelijk en transparant ten aanzien van de burger?" richt de federale Ombudsman 11 aanbevelingen aan de FOD Financiën voor meer duidelijkheid en transparantie over het voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA).
We bevelen de Dienst Vreemdelingenzaken aan om feitelijke partners niet te discrimeren en geen leeftijdscriterium op te leggen bij de beoordeling van een essentiële reis.