Hoe bent u beschermd?


Automatische bescherming bij het Centrum Integriteit


Van zodra u een veronderstelde integriteitsschending meldt, hetzij bij het Centrum Integriteit hetzij bij een vertrouwenspersoon integriteit, start het Centrum Integriteit zijn onderzoek en krijgt u automatisch bescherming. Bij een melding aan de functionele of hiërarchische meerdere geniet u geen bescherming zoals bepaald door de wet.

De bescherming geldt met terugwerkende kracht vanaf uw vraag om voorafgaand advies en duurt in principe tot drie jaar na het afronden van het schriftelijk rapport van het onderzoek of na een definitieve gerechtelijke uitspraak.

De bescherming zal echter aflopen bij het afsluiten van het onderzoek indien blijkt dat u zelf bij de integriteitsschending betrokken bent of indien blijkt dat u hebt gemeld, wetend dat de melding niet eerlijk was.

De bescherming geldt ook voor personeelsleden die betrokken worden bij het onderzoek voor een intividuele verklaring en de personeelsleden-raadsmannen die hen bijstaan. Voor hen gaat de bescherming in vanaf het ogenblik dat ze bij het onderzoek worden betrokken.


U stelt een wijziging van de arbeidsvoorwaarden vast


Als uw werkgever tijdens de beschermingsperiode iets wijzigt aan uw arbeidsvoorwaarden en u bent ervan overtuigd dat er een verband is tussen de melding en die negatieve maatregel, neem dan contact op met het Centrum Integriteit.

De leidend ambtenaar moet in dat geval bewijzen dat er geen verband is tussen de genomen maatregel en de melding. Slaagt hij er niet in dat bewijs te leveren, dan zal een tuchtprocedure worden gestart tegen de persoon die de maatregel heeft genomen. Het Centrum Integriteit stelt dan een oplossing voor om de maatregel recht te zetten.

Anderzijds kan u zelf het voorwerp worden van een tuchtprocedure indien u bewust oneerlijk en niet waarheidsgetrouw een beroep heeft gedaan op het beschermingsstatuut. 


Vertrouwelijkheid en anonimiteit


In elke fase van de meldprocedure kan u rekenen op vertrouwelijkheid.

Dat betekent dat we, tenzij u uitdrukkelijk kiest voor een open melding, uw identiteit niet bekendmaken en de veronderstelde integriteitsschending in alle vertrouwelijkheid behandelen. 


Geen bescherming in het geval van een bewust oneerlijke melding


Als uit het onderzoek blijkt dat u uw melding bewust oneerlijk en niet-waarheidsgetrouw hebt gedaan, of tijdens het onderzoek bewust oneerlijk, niet waarheidsgetrouw of onvolledige informatie ter beschikking hebt gesteld, zal er een tuchtprocedure tegen u worden gestart.