Meld een integriteitsschending


Wie kan er een veronderstelde integriteitsschending melden?


Bent u een statutair personeelslid, stagiair of personeelslid met een arbeidsovereenkomst in dienst bij een federale administratieve overheidsdienst of minder dan twee jaar uit dienst, dan kunt u een veronderstelde integriteitsschending melden.

Politieambtenaren kunnen veronderstelde integriteitsschendingen melden bij het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P).

Tot de federale administratieve overheid behoren:

  • de federale overheidsdiensten (FOD’s) en het ministerie van Defensie
  • de programmatorische overheidsdiensten (POD’s)
  • de federale wetenschappelijke instellingen
  • de federale instellingen van openbaar nut (ION)
  • de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ)


Bij wie meldt u een mogelijke integriteitsschending?


Artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat “ieder openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings (…)”.

Maar als u meent kennis te hebben van een misdaad of wanbedrijf en gebruikmaakt van de meldprocedure, dan vervalt uw aangifteplicht bij de Procureur des Konings.

Integriteitsschendingen in uw eigen organisatie kan u altijd melden bij uw functionele of hiërarchische leidinggevende.

Meldt u liever niet bij uw leidinggevende, dan kan u gebruikmaken van de officiële meldprocedure:

 Politieambtenaren melden bij het Vast comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P).


Wat is een veronderstelde integriteitsschending?

 

Een misbruik of onregelmatigheid


Melden kan, indien u veronderstelt kennis te hebben van misbruiken of onregelmatigheden binnen de federale overheid, in uw eigen dienst of in een andere federale administratieve overheidsdienst.

Een integriteitsschending is volgens de wet integriteit van 15 september 2013:

a) een handeling of het nalaten van een handeling door een personeelslid die een inbreuk is op de wetten, de besluiten, de omzendbrieven, de interne regels en de interne procedures die van toepassing zijn op de federale administratieve overheden en hun personeelsleden en die een bedreiging is voor of een schending van het algemeen belang;

b) een handeling of het nalaten van een handeling door een personeelslid die een onaanvaardbaar risico inhoudt voor het leven, de gezondheid of de veiligheid van personen of voor het milieu;

c) een handeling of het nalaten van een handeling door een personeelslid die getuigt van een ernstige tekortkoming in de professionele verplichtingen of in het beheer van een federale administratieve overheid;

d) het welbewust bevelen of adviseren door een personeelslid om een integriteitsschending te begaan zoals bedoeld in a), b) en c).

Pesten, of discriminatie, geweld op het werk en ongewenst seksueel gedrag op het werk kan u niet melden bij het Centrum Integriteit. Voor onderstaande meldingen bestaan er andere instanties die u kunnen helpen:

  • pesten op het werk, geweld op het werk en ongewenst seksueel gedrag: dergelijke klachten meldt u aan de gewone vertrouwenspersoon welzijn op het werk van uw organisatie of aan de preventieadviseur psychosociale aspecten.

  • discriminatie: met klachten over discriminatie kan u terecht bij Unia.

  • Klachten tegen uw overheidsdienst over uw personeelsdossier als ambtenaar. Daarvoor kan u terecht bij de federale Ombudsman.


Meld nu een integriteitsschending


> Vul het 
formulier van vraag om voorafgaand advies in